Følg vandets vej gennem Bellakvarter

Vidste du, at der er tre forskellige vandafledningssystemer i Bellakvarter, og at de hver især spiller en vigtig rolle for at opretholde et rekreativt miljø i kvarteret? Vi har talt med Britta Blel Hansson, ingeniør for regn- og spildevand hos Rambøll, som har fortalt nærmere om vandets vej gennem Bellakvarter.

 

Kan du ikke fortælle hvad vandafledning er?

Jo, regn eller nedbør er en grunddel af jordens klima. I Danmark falder der gennemsnitligt mere end 700 mm nedbør om året, og det betyder, at der er brug for afledning af regnvand i områder med tæt bebyggelse, hvor vandet ikke naturligt kan sive ned i jorden og ned til vores grundvandssystem. Hvis ikke man afleder vandet, kan der opstå oversvømmelser ved store regnhændelser, og det kan blokere adgangsveje, give vand i kældre og andre gener. Det er ikke optimalt, og derfor arbejder man med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i byområder.

 

Kanalen i Bellakvarter, som løber langs Bellarækkerne ud i søen.

 

Hvordan fungerer afledningen af vand i Bellakvarter?

Når man taler om vandafledning er det først og fremmest vigtigt at skelne imellem regnvand og spildevand. Spildevand er det beskidte vand fra toilet, vaske- og opvaskemaskiner i boligen, og det afledes via kloakker. I Bellakvarter ledes spildevandet gennem et rørsystem i jorden og ud til rensningsanlægget på Lynetten.

Tidligere afledte man regnvand og spildevand i samme system, men grundet klimaforandringer er nedbørsniveauet steget, og der kommer i dag og i fremtiden flere store regnskyl. Det kan give forurening, hvis spildevandet løber op af kloakkerne og op på jorden. Derfor er regnvand og spildevand adskilt i Bellakvarter, så kun regnvandet kan løbe op på terræn.

 

En af ristene i Bellakvarter, som leder regnvandet videre ud i naturen.

 

Hvordan forhindrer man en oversvømmelse i Bellakvarter?

Kvarteret kan ikke bære, at der står regnvand på jorden i længere tid ad gangen. Derfor har man skabt flere rekreative områder, som kan opsamle vandet ved store regnhændelser – det gælder blandt andet søen i Bellakvarter, kanalen langs Bellarækkerne og reservoiret i Sydhaven. Disse fungerer som opsamlingsbassiner, som forhindrer, at der står vand på jorden, der kan skade husene. Samtidig forsinker søen og kanalen vandet, så kanalerne langs golfbanen, Vejlands Allé og langs metroen ikke oversvømmes.

 

Søen ved Bellarækkerne, hvor det overskydende regnvand blandt andet ender.

 

Er der andet end regnvandsbassiner, som har betydning for vandafledningen i kvarteret?

Ja, en anden ting, som også er med til at optage regnvand er sedum og mos på tagene. Det tilbageholder en vis mængde regn og skaber fordampning ved moderate regnhændelser, hvilket også har en effekt på vandkredsløbet i kvarteret. Det er dog mest ved det, vi kalder hverdagsregn og ikke ved store regnhændelser. Sedum kan for eksempel ikke optage nok vand til at forsinke vandet ved skybrud.

 


Overfladevand
Regnvand fra tage, stier og grønne arealer betragtes som rent vand og ledes til søer og kanaler omkring Bellakvarter og videre ud i den indre havn.

Vejvand
Regnvand fra vejene i Bellakvarter betragtes som delvist rent, og ledes i det eksisterende vejvandssystem omkring Bellakvarter til HOFOR, hvor det bliver renset i lokale anlæg, inden det ledes til kanalerne og ud i den indre havn.

Spildevand
Spildevand fra toilet, vaske- og opvaskemaskiner i Bellakvarter ledes i rørsystemer i jorden til rensningsanlægget på Lynetten.Hvordan leder man så regnvand væk fra kvarteret ved skybrud?

Når man taler om regnvand, skelner man imellem vejvand og overfladevand. Vejvand er det regn, som lander på vejene og som delvist forurenes af bilerne. I Bellakvarter ledes dette vand ad det eksisterende vejvandssystem i Ørestad til HOFOR, hvor det bliver renset og sendt videre ud i hovedkanalerne.

Derudover taler man om overfladevand, som er det regnvand, der falder på tagflader, stier og grønne arealer. Overfladevand betegnes som rent, og det ledes derfor via de nye kanaler og søerne i kvarteret videre ud i den indre havn ad beton render og grønne grøfter i kvarteret.

 

Københavnerrenderne på kvartersvejene langs Bellarækkerne, som leder regnvand ud i kanalen og søen.

 

Hvilken betydning har regnvandssystemet for beboerne i Bellakvarter?

Først og fremmest er man som beboer i Bellakvarter særligt sikret imod skybrud. Vandafledningssystemet har en enorm kapacitet og kan modstå en 100 års hændelse, som er en meget kraftig regn, der normalt kun sker hvert hundredende år. Det betyder, at man ikke får oversvømmet sin kælder ved skybrud, og at sandsynligheden for sætningsskader i ens nye hus pga. regn er minimal.

Samtidig betyder regnvandssystemet, at man ikke må hælde sit beskidte sæbevand i vejristen, hvis man for eksempel står og vasker sin cykel på en af de små kvartersveje. Ristene er ikke forbundet til rensningsanlægget ligesom i gamle dage, men leder regnvandet direkte ud i naturen – og det er en god ting at være opmærksom på, når man flytter ind i et nybygget kvarter.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder